Ние в Up Skills, знаем, че изграждането и утвърждаването на нещо ново изисква време, планиране, въвеждане и проследяване. Поради това и предлагаме разработване на дългосрочна програма “Лидерска култура”.

Тази специфична за всяка компания програма може да бъде във формат 6 месеца или 1 година в зависимост от нуждите и целите на организацията. Тук ще се включи цялостна диагностика на казуса, поставяне на цели, планиране на етапите и съпровождащ мониторинг на всяка стъпка с необходимите за етапа корекции и измервания.

Ще се работи на различни нива, с определени таргет групи и ще се включва мноогобразен набор от инструменти, обучения, групова фасилитация, индивидуална работа с всеки от участниците, брифинги, ментроство и супервизия. Това е програма, която е индивидуално подготвена за клиента и приложима само в дадената компания.

Цел на програмата
Програмата се стреми да постигне:

 1. Вдъхновяващо лидерско управление – обучение в базови комуникационни умения и използване на разнообразни инструменти за оценка и развитие;
 2. Намиране на цялостни решения на конкретни казуси;
 3. Баланс между трансформационно и транзакционно лидерство;
 4. Разбиране на фирмените Визия, Мисия, Ценности и Цели и развиването на екипни такива;
 5. Сплотяване на екипа и изграждането на единно разбиране за посоката и целите на компанията чрез обмяна на опит и общи проекти;
 6. Постигане на синергия между ръководните кадри и предоставянето на инструменти как те самите да развият тази синергия в екипите си;
 7. Разширени умения за справяне с конфликти и водене на смислени, конструктивни разговори;
 8. Изграждане на увереност, висока самооценка и гъвкавост, което намалява стреса.
 9. Поемане на отговорност и делегирането на отговорности на другите;
 10. Фасилитиране на умението на ръководителите да влияят позитивно на служителите;
 11. Методи за преодоляване на самоограничаващи и непродуктивни поведения;
 12. Намиране и използване на различни инструменти за прилагане и успешно управление на промяната.

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли